Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 9. Svátek Povýšení Svatého Kříže

11. 9. 2012
 
Z dopisů svatého Ignáce ze Santhià, OFMCap.:
 
Ve své Prozřetelnosti to Pán zařídil tak, že protivenství tohoto světa slouží jako brzda hříchu a jako žebřík, po kterém lze bezpečně vystoupit do ráje, neboť odvracejí srdce člověka od pozemského, k němuž přilnout je značnou překážkou naší spásy. O tom musíš být přesvědčen. Zvláště, když vezmeš v úvahu, že královskou cestou do ráje, kterou prošel náš Pán Ježíš Kristus, je Svatý kříž. Tím spíše máme jít touto cestou i my, jeho tvorové, jestliže chceme dojít do ráje, pro který jsme byli stvořeni.
 
Cítíš se ztrápený a stísněný? Pak jsi tedy jistě na správné a bezpečné cestě, která vede do nebe. Musím tě ale upozornit, že ke spáse nestačí nést kříž, ale je nezbytně nutné nést ho s Kristem a jako Kristus. S Kristem, to je s Jeho svatou Milostí, bez které každé naše snažení a utrpení zůstává bez zásluh. Jako Kristus, to je pokorně, trpělivě, odevzdaně, neboť takto nesl On svůj kříž. Účast na jeho slávě získali pouze ti, kdo se podíleli na jeho utrpení a nesli svůj kříž s ním a tak jako On.
 
Snaž se tedy nést svůj kříž s Kristem a chraň se všeho, co by tě mohlo připravit o tuto zásluhu. A tak jako On se pokorně a s odevzdaností podřizuj Vůli Boží, nes kříž jako křesťan a Kristův učedník, aby se ti tak stal rychlou a bezpečnou cestou k dosažení oné slávy, kterou Bůh připravil těm, kdo tímto způsobem nesou svůj kříž. Budeš-li takto smýšlet, tvůj duch získá sílu, odvahu a pevnost dobrého vojáka Ježíše Krista.
 
Znovu opakuji: Pán, který nás zachránil křížem, nám umožňuje, abychom se i my zachránili svými kříži. Proto přichází, aby je rozdělil do všech domů a všem lidem, jak On sám uzná za vhodné ke své slávě a k našemu dobru. Blahoslavení budou ti, kdo je dokáží nést moudře a s křesťanskou odevzdaností, neboť i nám tím poslouží jako žebříčky k dosažení větší slávy v ráji. I na tebe Pán pamatoval se svým podílem. Budu za tebe bez ustání prosit, abys rostl v trpělivosti a odevzdanosti, a tak dosáhl oné nejvyšší slávy, která je pro tebe připravena v ráji, kde Kristu poděkuješ za to, že ti umožnil mít podíl na Jeho kříži.
 
Kdyby ti Svatý Otec poslal z Říma relikvii Svatého kříže, přijal bys ji s největší úctou a zbožností a poděkoval bys mu za tak velký projev cti a přízně. Nuže, Nejvyšší Velekněz, Ježíš Kristus, ti poslal z nebe část svého kříže: jsou to soužení, která tě potkala. Nes je pro lásku k Němu, snášej je s odevzdaností, a nejen to, poděkuj Mu za Jeho přízeň, která je vyhrazena duším, které si zvlášť zamiloval.
 
zdroj: Denní modlitba Církve, vlastní texty pro Františkánskou rodinu v ČR, Sekretariát Františkánské rodiny v ČR, 2004, (Pro vnitřní potřebu)
 
 

 

st_-francis.jpg