Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatá Anežka Česká, panna 2. řádu, patronka Františkánské rodiny

13. 11. 2012

Přehled životopisných dat svaté Anežky České a dat kláštera Na Františku

1211 – svatá Anežka se narodila v Praze jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, dcery uherského krále Bély III.

1214 – Anežka zasnoubena polskému vévodovi Boleslavovi, byla dána na výchovu do kláštera cisterciaček v polské Třebnici

1216 – Václav I. zvolen králem (ještě za života svého otce)

1217 – Anežka po smrti svého snoubence se vrátila do Čech a dána na další výchovu do kláštera premonstrátek v Doksanech

1217 až 1221 – v českých zemích interdikt pro spor krále Přemysla s biskupem pražským Ondřejem

1219 – Anežka zasnoubena Jindřichovi, synu německého císaře Friedricha II., poslána na výchovu k rakouskému dvoru vévody Leopolda do Vídně

1224 – svatá Klára založila v Assisi Řád chudých paní, pozdější klarisky

1225 – Anežka se po zrušení zasnoubení s Jindřichem vrací z Vídně do Prahy

3. 10. 1226 – zemřel svatý František z Assisi

1227 – umírá Anežka, sestra krále Přemysla Otakara I., abatyše kláštera u sv. Jiří na pražském hradě

1228 – Václav I. s manželkou Kunhutou korunován na krále

1230 – král Přemysl Otakar I. umírá, a o ruku Anežky požádali současně anglický král Jindřich III. a císař Friedrich II. Svatá Anežka za podpory papeže Řehoře IX. obě nabídky ke sňatku odmítá.

1231 – rozhodnutí Anežky pro vstup do řádu klarisek. Umírá svatá Alžběta Uherská (Duryňská). Anežka spolu se svou matkou Konstancií zakládají po vzoru sv. Alžběty špitál U sv. Haštala v Praze. Příchod prvních klarisek do Prahy a založení kláštera Na Františku.

1232 – král Václav I. povolává do Prahy minority a zakládá klášter u sv. Jakuba v Praze

1234 – dokončení stavby první části kláštera Na Františku. Anežka společně se sedmi dalšími českými šlechtičnami vstupují do tohoto kláštera.

1235 – kanonizace svaté Alžběty Uherské (Duryňské). Přenesení špitálu od Sv. Haštala ke Sv. Petru Na Poříčí. Ke klášteru klarisek byl připojen minoritský klášter, a tak vzniká první sdružený klášter minoritů radikálního směru a klarisek.

1237 – špitální bratrstvo uznáno bulou „Omnipotens Deus“ za řád

1238 – Anežka se vzdává všech práv na špitál

1240 – zemřela královna Konstancie

1247 až 1249 – povstání Přemysla, Markraběte moravského, proti svému otci Václavu I. Anežka je usmiřuje.

1249 – Václav I. znovu slavnostně korunován Na Františku

1250 – Anežka žádá o přidělení označení pro řád špitálníků

1252 – založení nového špitálu u Pražského mostu. Špitálníci dostávají zvláštní znak červený kříž s červenou hvězdou podle prvního velmistra ze Šternberka, odtud jejich název Křižovníci s červenou hvězdou.

1253 – papež Inocenc IV. schválil řeholi svaté Kláry pro klášter v Assisi. Svatá Klára umírá. V témže roce zemřel i Václav I.

1267 – kanonizace svaté Hedviky za podpory krále Přemysla Otakara II.

1277 – do kláštera Na Františku vstoupila dcera krále Přemysla Otakara II. Kunhuta.

28. 8. 1278 – na Moravském poli zabit král Přemysl Otakar II., země je zachvácena Habsburky a Branibory. Malý Václav vězněn nejprve na Bezdězi, později v Braniborsku. Anežka je faktickou hlavou Přemyslovského rodu v okupované zemi.

1281 – mor a hlad v Čechách

2. 3. 1282 – Anežka umírá na Smrtnou neděli a je pohřbena v kapli Panny Marie

1322 až 1323 – přenesení ostatků svaté Anežky

1328 – královna Eliška Přemyslovna žádá o kanonizaci Anežky papeže Jana XXII.

1330 – umírá královna Eliška Přemyslovna

1335 – vznik legendy o svaté Anežce České

1337 až 1339 – legenda upravena na životopis předepsaný ke kanonizaci. Křižovníci dostali povolení konat každoročně 2. března církevní slavnost ke cti Anežky České.

1419 – klarisky vyhnány z kláštera Na Františku v Praze do Panenského Týnce pod ochranu hrabat Žerotínů

1436 – Týnecké klarisky požádaly znovu o kanonizaci Anežky, ale protože nebyly k dispozici její relikvie, žádost byla zamítnuta.

1455 – proroctví litoměřického probošta Jana Papouška: Až se najdou relikvie svaté Anežky, bude v Čechách dobře.

1555 – návrat klarisek do Prahy

1556 – klášter Na Františku v Praze dostávají dominikáni

1576 – údajná čelist svaté Anežky (relikvie) odvezena do Španělska královnou Marií, vdovou po císaři Maxmiliánovi

1611 – klášter Na Františku vypleněn protestanty

1626 – dominikáni se odstěhovali z kláštera Na Františku ke Sv. Jiljí

1627 – návrat klarisek do kláštera Na Františku v Praze

1689 – požár založený francouzskými paliči zničil část kláštera Na Františku, kaple Panny Marie se sesula

1782 – klášter zrušen císařem Josefem II.

1874 – papež Pius IX. na žádost pražského arcibiskupa kardinála Schwartzenberga Anežku beatifikoval

1893 – založena Jednota pro obnovu kláštera Na Františku v Praze

1900 – začínají první obnovné práce

1951 – financování obnovy kláštera Na Františku převzal Národní výbor v Praze

1952 – Escorial, augustiniánský klášter, Španělsko – P. Šimon Jar. Zuska OFM s pomocí Boží nalézá relikvii sv. Anežky

1953 – areál kláštera Na Františku v Praze převzala Národní galerie

1978 – areál kláštera Na Františku v Praze prohlášen za Národní kulturní památku

1982 – předána část relikvie sv. Anežky (jediný zachovaný zub) Otci Josefu Novotnému, provinciálovi Křižovníků pro Rakousko a Německo

1988 – převor augustiniánského kláštera v Escorialu předal relikvii sv. Anežky (kloubního výstupku dolní čelisti) do Prahy – depozitáře katerdály sv. Víta, Vojtěcha a Václava

1988 – zhruba v téže době je převezena relikvie sv. Anežky z křižovnického kostela sv. Karla Boromejského ve Vídni do čerstvě restituovaného křižovnického kostela sv. Františka v Praze, kde je umístěn v boční kapli v relikviáři ve tvaru kříže Křižovnického řádu

12. 11. 1989 – kanonizace blahoslavené Anežky České papežem Janem Pavlem II.

26. 11. 2001 – v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze při kostele Panny Marie Královny andělů se setkali vyšší představení všech františkánských řádů a kongregací působících v České republice na svém historicky prvním setkání. Přítomní bratři a sestry včetně zástupců Sekulárního františkánského řádu dospěli k mnoha důležitým rozhodnutím ohledně další vzájemné pomoci a spolupráce. Při zahájení práce na společném liturgickém kalendáři bylo jednohlasně odsouhlaseno, že svatá Anežka Pražská bude od nynějška uctívána jako patronka bratří a sester všech františkánských řádů a kongregací působících v českých zemích, protože historický i duchovní význam této světice je nesporný jak pro františkánství, tak i pro celou naši zem.

Obrazek