Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Bonaventura z Bagnoregia OFM, biskup a učitel Církve, člen 1. Řádu

15. 7. 2012

 

 

 

Narodil se kolem roku 1218 v Bagnoregiu u Viterba v Itálii. Původně byl pokřtěný jako Jan, přímením Fidanza. Když byl jako dítě těžce nemocný, přinesla ho matka k svatému Františkovi z Assisi, aby mu požehnal. Později, když se uzdravil, přivedla svého syna znovu, aby poděkovala Františkovi za uzdravení. Ten prý zvolal nahlas: "Buona ventura" (jaká to šťastná událost) a od té doby se chlapci jinak neřeklo. Později studoval v Paříži a vstoupil do františkánského řádu. Dosáhl doktorátu teologie, stal se sedmým generálním ministrem Řádů menších bratří - františkánů, jichž bylo v té době asi 30 000, a kardinálem biskupem v Albanu a papež Řehoř X. ho pověřil přípravou a vedením Druhého lyonského koncilu, jehož závěru se však Bonaventura nedožil, zemřel několik dní před jeho koncem. Spřátelil se svatým Tomášem Akvinským, který zemřel jen o čtyři měsíce dříve. Svatý Bonaventura je nazýván i druhým zakladatelem františkánského řádu, protože naplnil řeholi novým duchem a organizoval řád nově a účinně. Byl také důležitým teologem, který vnesl do teologie jasnou systematiku, krátkou formu a lásku. Jeho díla vydají na devět velkých svazků, přestože měl málo času. 
Jeho spisy vynikají neobyčejnou hloubkou, zanechal jich po sobě asi 45. Vedle svatého Tomáše Akvinského je nejvýznačnějším teologem středověku. V roce 1273 byl povolán do Říma, aby spolupracoval na přípravě II. lyonského sněmu, a stal se biskupem a kardinálem. Zemřel 15.7. 1274 v Lyonu. Za svatého byl prohlášen v roce 1482 a za učitele Církve roku 1588.

Ze spisu Regula novitiorum:

3. kapitola Svatá zpověď

Na odpuštění hříchů je nevyhnutelná lítost plná bolesti, upřímné vyznání a přiměřené zadostiučinění, proto než přistoupíš ke svaté zpovědi, s velkou lítostí srdce dokonale si vzpomeň na všechny hříchy, které jsi spáchal po minulé zpovědi srdcem, slovem, skutkem, buď zanedbáváním dobrého anebo dopouštěním se zlého, abys nic při zpovědi nevynechal. A až si se žalem připomeneš jednotlivé hříchy, jdi s pocitem hanby za knězem, vysvleč si plášť, pokorně si klekni a s kapucí na hlavě a sepnutýma rukama říkej: "Zpovídám se" až po slova "Proto prosím" (viz *); potom začni vyznávat hříchy, na které jsi si předtím vzpomněl, a při každém z nich řekni, že je to tvoje vina. Po tomto vyznání nakonec dodej: Vyznávám, že je to moje vina, a lituji těchto hříchů i všech jiných, smrtelných i lehkých, vyznaných i nevyznaných, kterými jsem urazil svého Stvořitele, když jsem zneužíval svoje smysly: zrak, sluch, chuť, čich, hmat. Při časté zpovědi to stačí.

Kdyby ses chtěl důkladněji vyzpovídat, řekni o přestupcích proti Řeholi, a zejména proti poslušnosti, chudobě, čistotě, a zdůrazni, jestliže jsi se v některém z nich zvlášť provinil. Podrobně řekni o velkém zanedbání a nedostatku úcty vůči liturgii hodin, když se je modlíš ospalý, povrchně, s nesoustředěným srdcem a nepřesně, vynecháváš občas verše i slova. Řekni i o tom, jak velkou nevděčnost projevuješ za duchovní a časné dary, zejména za dobrodiní vykoupení a řeholi, na kterou máš povinnost často myslet s vděčností. Také jsi nevděčný za dobro prokázané tvému tělu, protože za almužnu neděkuješ tak, jak bys měl, a málo se modlíš za dobrodince. Pověz i o tom, jakou malou lásku cítíš k Bohu a k bližnímu, protože nemiluješ Boha tak, jak jsi povinen, "celým svým srdcem", a neposloucháš Jeho rady a přikázání, jak bys měl a co je nejhorší, často se protivíš Jeho vůli; ani bližního nemiluješ tak, jak jsi povinen, protože se netěšíš s ním z jeho úspěchů a necítíš s ním jeho trápení tak, jak bys měl. Podrobně pověz o maření času, protože denně nečinně stojíš, hovoříš prázdná, malicherná a škodlivá slova, které vyvolávají smích. Také vyznej i neslušné, škodlivé a neskromné myšlenky, které jsi neodehnal tak rozhodně, jak jsi měl. A možná - co je ještě horší - podceňuješ počátky tělesných žádostí, které se probouzí. - Pověz i o velké nemírnosti a žádostivosti při jídle a pití, také i o vykonávání mnohých jiných nepotřebných věcí. Pověz i o tom, že dobré myšlenky, které Ti Bůh vnuká, nezměníš ve skutky, ale odmítáš je s tím, že je zanedbáváš a oddaluješ. Podobně o falešném a lehkomyslném odsuzování jiných - také o nezřízené radosti a smutku. - I o tom, že máš sklon k zlému a jsi nevšímavý k dobru. - Podobně o velké pýše, marnivé chvále, závisti, namyšlenosti, žádostivosti, lenivosti, obžerství a nečistotě. Také o tom, že málo lituješ své hříchy a že se netrápíš nad pohoršením tak, jak máš; hovoř i o jiných přestupcích, pro které tě hryže svědomí. Když to všechno vyznáš, zabývej se i mimořádnými skutky, které jsi vykonal, a vždy, když přijmeš pokání, polib zemi.

Ať je tvá zpověď čistá, upřímná a úplná, s pocitem hanby a se slzami, s dokonalou lítostí a bez prohlašování, že jsi nevinný. Pokud se můžeš zpovídat denně, je to dobré, ale když ne, snaž se vyzpovídat alespoň každé tři dny, a generální zpověď vykonej jednou do roka.

(zdroj: Spisy sv. Bonaventúru, Serafín 2002)

**********************************

pozn. *Modlitba Confiteor:

 

 

 

Confíteor Deo omnipoténti, beátae Maríae semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístae, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, beato Patri nostro Francisco et ómnibus Sanctis et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apostólos Petrum et Paulum, beatum Patrem nostrum Franciscum, omnes Sanctos et te, pater, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

překlad:
Vyznávám se Bohu všemohoucímu, blahoslavené vždy Panně Marii, blahoslavenému Michaelovi Archandělu, blahoslavenému Janu Křtiteli, svatým Apoštolům Petru a Pavlu, blahoslavenému Otci našemu Františkovi a všem Svatým a tobě Otče: že jsem velice zhřešil myšlením, řečí a skutkem; je to má vina, má vina, má největší vina. Proto prosím blahoslavenou vždy Pannu Marii, blahoslaveného Michaela Archanděla, blahoslaveného Jana Křtitela, svaté Apoštoly Petra a Pavla, blahoslaveného Otce našeho Františka a všechny Svaté a tebe Otče, modlete se za mne u našeho Pána Boha.

 

Obrazek