Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlíme se

Motto: Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

Čtvrtek se svatým Antonínem

sv.-antonin.jpg

Prosba za ochranu

Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, ;
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.

 

Prosba za pokojnou mysl

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 1. čtvrtek v měsíci.

Garant: František Karel

Program:

  • 1700 – 1900: kaple a farní sál – společná přímluvná modlitba, formace nad společnou četbou, sdílení

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny


< Předchozí setkání

Do 7. 2. čteme: Tomáš z Celana – První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi, První životopis (1229) - I. kniha – III. kniha, Křesťanská akademie, Řím, 1982

Text je k dispozici na webových stránkách františkánského řádu.

Od 7. 3. do 5. 9. čteme apoštolskou exhortaci o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte)

Text je k dispozici na webových stránkách Radia Vaticana (I. a II. kapitola, III. kapitola, IV. a V. kapitola).

1.3.2018

I. – V. kapitola: I. Františkův život ve světě. - II. Jak se Bůh dotkl jeho srdce nemocí a nočním zjevením. - III. Jak duchovně – ne ještě zjevně předělán – mluvil o nalezeném pokladu a nevěstě, v podobenstvích. - IV. Jak František všecko prodal a pohrdal majetkem. - V. Jak Františka otec hledal a spoutal. (str. 102 – 108)

připravuje: Antonín Jaroslav

5.4.2018

VI. – X. kapitola: VI. Jak ho matka osvobodila a jak se před biskupem v Assisi svlékl. - VII. Jak upadl do rukou loupežníků, jak byl hozen do sněhu a jak sloužil malomocným. - VIII. Jak František znovuvystavěl kostelík sv. Damiána; a o životě řeholnic, které tam dlely. - IX. Jak František po změně oděvu opravil kostel Panny Marie v Porciunkule, jak slyšel evangelium, všechno opustil a jak zvolil hábit, který Bratří nosí. - X. Zvěstování evangelia, hlásání míru a obrácení prvních šesti bratří. (str. 108 – 113)

připravuje: Anežka Jana

3.5.2018

XI. – XV. kapitola: XI. O prorockém duchu a napomenutích svatého Františka. - XII. Jak své bratry rozesílal do světa po dvou a jak se v krátké době zase sešli. - XIII. Jak psal František první řeholi, když měl jedenáct bratří, a jak ji pan papež Inocenc potvrdil; vidění o stromě. - XIV. Františkův návrat z města Říma do Spoletského údolí a jeho prodlévání na cestě. - XV. Pověst svatého Františka a obrácení mnohých k Bohu; jak dostal řád jméno „Menší bratři“ a jak vzdělával blažený František ty, kdo vstupovali do řádu. (str. 113 – 121)

připravuje: František Luboš

7.6.2018

XVI. – XX. kapitola: XVI. Jeho pobyt u Rivotorto a zachovávání chudoby. - XVII. Jak učil blažený František své bratry modlit; poslušnost a čistota bratří. - XVIII. Ohnivý vůz a znalost, kterou měl blažený František o nepřítomných bratřích. - XIX. Péče, s níž bděl nad svými bratry, jeho pohrdání sebou a opravdová láska. - XX. Touha po mučednictví, která ho hnala nejprve do Španělska a pak do Sýrie. Jak skrze něho Bůh zachránil z nebezpečí lodníky rozmnožením potravin. (str. 121 – 128)

připravuje: Ludvika Dagmar

červenec 2018 nekoná se
srpen 2018 nekoná se
6.9.2018

XXI. – XXV. kapitola: XXI. Kázání ptáčkům a poslušnost tvorům. - XXII. Jeho kázáni u Ascoli a jak předměty, jichž se dotkl, uzdravovaly nemocné i v jeho nepřítomnosti. - XXIII. Jak uzdravil v Toscanelle ochrnulého a v Narnii stiženého dnou. - XXIV. Jak vrátil slepé ženě světlo očí a jak v Gubbiu uzdravil ochrnulou ženu. - XXV. Jak osvobodil bratra od padoucnice nebo od zlého ducha a jak v San Gemini uzdravil posedlou. (str. 128 – 134)

připravuje: František Karel

4.10.2018 nekoná se (slavnost sv. Františka)
1.11.2018

XXV. – XXX. kapitola: XXVI. Jak světec také v Città di Castello vyhnal ďábla. - XXVII. Čistota a vytrvalost jeho ducha a jeho kázání před panem papežem Honoriem. Jak se světec a jeho bratři svěřili panu Hugovi, biskupu z Ostie. - XXVIII. Duch lásky a jeho vřelý soucit s chudými a co učinil s ovečkou a jehňátkem. - XXIX. Láska, kterou všechny tvory kvůli Stvořiteli miloval a popis jeho vnitřního i vnějšího člověka. - XXX. Slavnost jesliček, kterou František na Narození Páně konal. (str. 134 – 142)

připravuje: Františka Pavla

29.11.2018
změna

I. – V. kapitola II. knihy: I. Doba před blaženou smrtí svatého Františka a jeho stále větší dokonalost. - II. Nejvyšší touha blaženého Františka. Jak poznat vůli Pána o sobě, když otevřel svatá Písma. - III. Vidění člověka, který měl podobu ukřižovaného Serafa. - IV. Plamenná horlivost blaženého Františka a jeho oční neduh. - V. Jak Františka ve městě Rieti přijal pan Hugo, biskup z Ostie, a jak mu světec prorokoval, že se stane biskupem celého světa. (str. 143 – 151)

připravuje: Antonín Jaroslav

6.12.2018 nekoná se (koná se setkání se mší svatou – začátek v 1600 v kostele NPM)
3.1.2019

VI. – X. kapitola II. knihy: VI. Ctnosti bratří, kteří svatému Františku sloužili, a jak on sám o nich soudil. - VII. Jak se vrátil ze Sieny; kostelík Panny Marie v Porciunkule; požehnání bratřím. - VIII. Co činil a říkal při své blažené smrti. - IX. Nářek bratří a jejich radost, když spatřili znamení kříže. Křídla Serafa. - X. Nářek panen u San Damiána a jak byl se slávou a ctí pochován. (str. 151 – 160)

připravuje:  František Luboš

7.2.2019

Úvod a I. – VI. kapitola III. knihy: I. Uzdravení chromých. - II. Slepí prohlédají. III. Posedlí. - IV. Smrtelně nemocní dosahují zdraví: uzdravení vodnatelných, nemocných dnou a jinými nemocemi. - V. Uzdravení malomocných. - VI. Němí mluví. Hluší slyší. (str. 161 – 173)

připravuje:  Františka Pavla

7.3.2019

I. kapitola – Povolání ke svatosti: Svatí, kteří nás povzbuzují a doprovázejí – Svatí „u našich dveří“ – Pán volá – Také pro tebe – Tvoje poslání v Kristu – Činnost, která posvěcuje – Více života, více lidskosti

připravuje:  Anežka Jana

4.4.2019

II. kapitola – Dva nenápadní nepřátelé svatosti: Současný gnosticismus (Mysl bez Boha a bez těla – Nauka bez tajemství – Meze rozumu), Dnešní pelagianismus (Vůle bez pokory – Často zapomínané učení církve – Noví pelagiáni – Souhrn Zákona)

připravuje:  František Karel

2.5.2019

III. kapitola – V Mistrově světle: Protiproud (Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království – Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví – Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni – Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni – Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha – Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny – Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království), Velké pravidlo (Věrnost Mistru – Ideologie, které deformují srdce evangelia – Kult, který se Bohu líbí)

připravuje:  Ludvíka Dagmar

6.6.2019

IV. kapitola – Některé vlastnosti svatosti v současném světě: Snášenlivost, trpělivost a tichost – Radost a smysl pro humor – Odvaha a nadšení – Ve společenství – V ustavičné modlitbě

připravuje:  Zdislava Anežka Anna

červenec 2019 nekoná se
srpen 2019 nekoná se
5.9.2019

V. kapitola – Boj, bdění a rozlišování: Boj a bdělost (Něco víc než mýtus – V bdělosti a důvěře – Duchovní zkaženost), Rozlišování (Naléhavá potřeba – Stále v Pánově světle – Nadpřirozený dar – Mluv, Pane – Logika daru a kříže)

připravuje:  Antonín Jaroslav

3.10.2019  
7.11.2019  
5.12.2019